In trang | Close Window

Cấu trúc đề thi môn Hoá học năm học 2010 - 2011

In từ: ThotNot.com Forum
Đề mục: Cựu học sinh và học sinh Thốt Nốt
Tên diễn đàn: Trung tâm GDTX Thốt Nốt
Mô tả diễn đàn: Nơi thảo luận của HS Trung tâm GDTX Thốt Nốt
URL: http://forum.thotnot.com/forum_posts.asp?TID=18465
Ngày in: 03/06/2020 lúc 00:33


Chủ đề: Cấu trúc đề thi môn Hoá học năm học 2010 - 2011
Gửi bởi: gmaillamvn
Tiêu đề: Cấu trúc đề thi môn Hoá học năm học 2010 - 2011
Gửi ngày: 25/12/2010 lúc 10:12

Cấu trúc đề thi môn Hoá học

(Trắc nghiệm)

 

Đề thi tốt nghiệp THPT

 

I-                  Phần chung cho tất cả thí sinh (32 câu):

- Este, lipit:                                                      2 câu

- Cacbonhidrat:                                                1 câu

- Amin, Amino Axit, Protein:                          3 câu

- Polime, vật liệu polime:                                   1 câu

- Tổng hợp nội dung kiến thức hoá hữu cơ:     6 câu

- Đại cương về kim loại  :                                   3 câu                          

- Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm; các hợp chất của chúng: 6 câu

- Sắt, Crom; các hợp chất của chúng:               3 câu

- Hoá học và các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường: 1 câu

- Tổng hợp nội dung kiến thức hoá học vô cơ:  6 câu                                      

 

II-              Phần riêng

Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần A hoặc B

A-    Theo chương trình Chuẩn (8 câu):

- Este, lipit, chất giặt rửa tổng hợp, Cacbonhidrat:  2 câu

- Amin, Amino Axit, Protein, Polime, vật liệu polime: 2 câu

- Đại cương về kim loại; Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm; các hợp chất của chúng: 2 câu

- Sắt, Crom; các hợp chất của chúng. Phân biệt một số chất vô cơ; Hoá học và các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường: 2 câu

B- Theo chương trình Nâng cao (8 câu):

- Este, lipit, chất giặt rửa tổng hợp, Cacbonhidrat:  2 câu

- Amin, Amino Axit, Protein, Polime, vật liệu polime: 2 câu

- Đại cương về kim loại; Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm; các hợp chất của chúng: 2 câu

- Sắt, Crom; các hợp chất của chúng. Phân biệt một số chất vô cơ; Hoá học và các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường: 2 câu

 

                 

Đề thi tốt nghiệp THPT- Giáo dục thường xuyên

 

Tổng số có 40 câu

 

- Este, lipit:                                                      3 câu

- Cacbonhidrat:                                                2 câu

- Amin, Amino Axit, Protein:                          4 câu

- Polime, vật liệu polime:                                   2 câu

- Tổng hợp nội dung kiến thức hoá hữu cơ:     6 câu

- Đại cương về kim loại  :                                   4 câu                          

- Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm; các hợp chất của chúng: 7 câu

- Sắt, Crom, đồng, niken, kẽm, chì, thiếc; các hợp chất của chúng:   4 câu

- Phân biệt một số chất vô cơ:                          1 câu

- Hoá học và các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường: 1 câu

- Tổng hợp nội dung kiến thức hoá học vô cơ:  6 câu  

 

Đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ

 

I-                  Phần chung dành cho tất cả thí sinh (40 câu)

-         Nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, liên kết hoá học: 2 câu

-         Phản ứng oxi hoá- khử, tốc độ phản ứng, cân bằng hoá học: 2 câu

-         Sự điện li: 1 câu

-         Cacbon, silic, nitơ, photpho, oxi, lưu huỳnh, các nguyên tố thuộc nhóm halogen; các hợp chất của chúng: 3 câu

-         Đại cương về kim loại: 2 câu

-         Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm; các hợp chất của chúng: 5 câu

-         Tổng hợp nội dung kiến thức hoá học vô cơ thuộc chương trình phổ thông: 6 câu

-         Đại cương hoá học hữu cơ, hiđrocacbon: 2 câu

-         Dẫn xuất halogen, ancol, phenol: 2 câu

-         Anđehit, xeton, axit cacbonxylic: 2 câu

-         Este, lipit: 2 câu

-         Amin, amino axit, protein: 3 câu

-         Cacbonhidrat: 1 câu

-         Polime, vật liệu polime: 1 câu

-         Tổng hợp nội dung kiến thức hoá học hữu cơ thuộc chương trình phổ thông: 6 câu

II-              Phần riêng:

Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B)

A-    Theo chương trình Chuẩn (10 câu):

-         Phản ứng oxi hoá- khử, tốc độ phản ứng, cân bằng hoá học, sự điện li: 1 câu

-         Anđehit, xeton, axit cacbonxylic: 2 câu

-         Đại cương về kim loại: 1 câu

-         Sắt, Crom, đồng, niken, kẽm, chì, bạc, vàng, thiếc; các hợp chất của chúng:   2 câu

-         Phân biệt chất vô cơ, hoá học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường: 1 câu

-         Hidrocacbon, dẫn xuất halogen, phenol, ancol, cacbonhidrat, polime: 2 câu

-         Amin, amino axit, protein: 1 câu

B-    Theo chương trình nâng cao (10 câu):

-         Phản ứng oxi hoá- khử, tốc độ phản ứng, cân bằng hoá học, sự điện li: 1 câu

-         Anđehit, xeton, axit cacbonxylic: 2 câu

-         Đại cương về kim loại: 1 câu

-         Sắt, Crom, đồng, niken, kẽm, chì, bạc, vàng, thiếc; các hợp chất của chúng:   2 câu

-         Phân biệt chất vô cơ, chuẩn độ dung dịch, hoá học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường: 1 câu

-         Hidrocacbon, dẫn xuất halogen, phenol, ancol, cacbonhidrat, polime: 2 câu

-         Amin, amino axit, protein: 1 câu

 

Nguồn: Tuổi Trẻ Online

 -------------
Writer: ththotnot.net16.netIn trang | Close Window